TỦ AN TOÀN HÓA CHẤT SYSBEL

mỗi trang
TỦ CHỨA DUNG MÔI GÂY CHÁY - SYSBELL - WA810040R – 4 Gallon/15L

TỦ CHỨA DUNG MÔI GÂY CHÁY - SYSBELL - WA810040R – 4 Gallon/15L

Giới thiệu: Tủ an toàn của SYSBEL được sử dụng rộng rãi trong sản xuất ô tô, hóa dầu, sản xuất công nghiệp, phòng thí nghiệm, ngành công nghiệp thực phẩm, công nghiệp điện, năng lượng mới và các lĩnh vực khác. Tủ an toàn được chứng nhận FM, giấy chứng nhận CE; Phù hợp với tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30.
Call: 0903.07.1102
TỦ CHỨA DUNG MÔI GÂY CHÁY - SYSBELL - WA810120R – 12 Gallon/45L

TỦ CHỨA DUNG MÔI GÂY CHÁY - SYSBELL - WA810120R – 12 Gallon/45L

Giới thiệu: Tủ an toàn của SYSBEL được sử dụng rộng rãi trong sản xuất ô tô, hóa dầu, sản xuất công nghiệp, phòng thí nghiệm, ngành công nghiệp thực phẩm, công nghiệp điện, năng lượng mới và các lĩnh vực khác. Tủ an toàn được chứng nhận FM, giấy chứng nhận CE; Phù hợp với tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30.
Call: 0903.07.1102
TỦ CHỨA DUNG MÔI GÂY CHÁY - SYSBELL - WA810300R – 30 Gallon/114L

TỦ CHỨA DUNG MÔI GÂY CHÁY - SYSBELL - WA810300R – 30 Gallon/114L

Giới thiệu: Tủ an toàn của SYSBEL được sử dụng rộng rãi trong sản xuất ô tô, hóa dầu, sản xuất công nghiệp, phòng thí nghiệm, ngành công nghiệp thực phẩm, công nghiệp điện, năng lượng mới và các lĩnh vực khác. Tủ an toàn được chứng nhận FM, giấy chứng nhận CE; Phù hợp với tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30.
Call: 0903.07.1102
TỦ CHỨA DUNG MÔI GÂY CHÁY - SYSBELL - WA810450R – 45 Gallon/170L

TỦ CHỨA DUNG MÔI GÂY CHÁY - SYSBELL - WA810450R – 45 Gallon/170L

Giới thiệu: Tủ an toàn của SYSBEL được sử dụng rộng rãi trong sản xuất ô tô, hóa dầu, sản xuất công nghiệp, phòng thí nghiệm, ngành công nghiệp thực phẩm, công nghiệp điện, năng lượng mới và các lĩnh vực khác. Tủ an toàn được chứng nhận FM, giấy chứng nhận CE; Phù hợp với tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30.
Call: 0903.07.1102
TỦ CHỨA DUNG MÔI GÂY CHÁY - SYSBELL - WA810600R – 60 Gallon/227L

TỦ CHỨA DUNG MÔI GÂY CHÁY - SYSBELL - WA810600R – 60 Gallon/227L

Giới thiệu: Tủ an toàn của SYSBEL được sử dụng rộng rãi trong sản xuất ô tô, hóa dầu, sản xuất công nghiệp, phòng thí nghiệm, ngành công nghiệp thực phẩm, công nghiệp điện, năng lượng mới và các lĩnh vực khác. Tủ an toàn được chứng nhận FM, giấy chứng nhận CE; Phù hợp với tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30.
Call: 0903.07.1102
TỦ CHỨA DUNG MÔI GÂY CHÁY - SYSBELL - A810860R – 90 Gallon/340L

TỦ CHỨA DUNG MÔI GÂY CHÁY - SYSBELL - A810860R – 90 Gallon/340L

Giới thiệu: Tủ an toàn của SYSBEL được sử dụng rộng rãi trong sản xuất ô tô, hóa dầu, sản xuất công nghiệp, phòng thí nghiệm, ngành công nghiệp thực phẩm, công nghiệp điện, năng lượng mới và các lĩnh vực khác. Tủ an toàn được chứng nhận FM, giấy chứng nhận CE; Phù hợp với tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30.
Call: 0903.07.1102
TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT CHỐNG CHÁY NỔ - SYSBELL - WA810115 – 115 Gallon/434L

TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT CHỐNG CHÁY NỔ - SYSBELL - WA810115 – 115 Gallon/434L

Giới thiệu: Tủ an toàn của SYSBEL được sử dụng rộng rãi trong sản xuất ô tô, hóa dầu, sản xuất công nghiệp, phòng thí nghiệm, ngành công nghiệp thực phẩm, công nghiệp điện, năng lượng mới và các lĩnh vực khác. Tủ an toàn được chứng nhận FM, giấy chứng nhận CE; Phù hợp với tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30.
Call: 0903.07.1102
TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT CHỐNG CHÁY NỔ - SYSBELL - WA811100 – 110 Gallon/415L

TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT CHỐNG CHÁY NỔ - SYSBELL - WA811100 – 110 Gallon/415L

Giới thiệu: Tủ an toàn của SYSBEL được sử dụng rộng rãi trong sản xuất ô tô, hóa dầu, sản xuất công nghiệp, phòng thí nghiệm, ngành công nghiệp thực phẩm, công nghiệp điện, năng lượng mới và các lĩnh vực khác. Tủ an toàn được chứng nhận FM, giấy chứng nhận CE; Phù hợp với tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30.
Call: 0903.07.1102
TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT CHỐNG CHÁY NỔ - SYSBELL - WA810860 – 90 Gallon/340L

TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT CHỐNG CHÁY NỔ - SYSBELL - WA810860 – 90 Gallon/340L

Giới thiệu: Tủ an toàn của SYSBEL được sử dụng rộng rãi trong sản xuất ô tô, hóa dầu, sản xuất công nghiệp, phòng thí nghiệm, ngành công nghiệp thực phẩm, công nghiệp điện, năng lượng mới và các lĩnh vực khác. Tủ an toàn được chứng nhận FM, giấy chứng nhận CE; Phù hợp với tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30.
Call: 0903.07.1102
TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT CHỐNG CHÁY NỔ - SYSBELL - WA810600 – 60 Gallon/227L

TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT CHỐNG CHÁY NỔ - SYSBELL - WA810600 – 60 Gallon/227L

Giới thiệu: Tủ an toàn của SYSBEL được sử dụng rộng rãi trong sản xuất ô tô, hóa dầu, sản xuất công nghiệp, phòng thí nghiệm, ngành công nghiệp thực phẩm, công nghiệp điện, năng lượng mới và các lĩnh vực khác. Tủ an toàn được chứng nhận FM, giấy chứng nhận CE; Phù hợp với tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30.
Call: 0903.07.1102
TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT CHỐNG CHÁY NỔ - SYSBELL - WA810550 – 55 Gallon/207L

TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT CHỐNG CHÁY NỔ - SYSBELL - WA810550 – 55 Gallon/207L

Giới thiệu: Tủ an toàn của SYSBEL được sử dụng rộng rãi trong sản xuất ô tô, hóa dầu, sản xuất công nghiệp, phòng thí nghiệm, ngành công nghiệp thực phẩm, công nghiệp điện, năng lượng mới và các lĩnh vực khác. Tủ an toàn được chứng nhận FM, giấy chứng nhận CE; Phù hợp với tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30.
Call: 0903.07.1102
TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT CHỐNG CHÁY NỔ - SYSBELL - WA810540 – 54 Gallon/204L

TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT CHỐNG CHÁY NỔ - SYSBELL - WA810540 – 54 Gallon/204L

Giới thiệu: Tủ an toàn của SYSBEL được sử dụng rộng rãi trong sản xuất ô tô, hóa dầu, sản xuất công nghiệp, phòng thí nghiệm, ngành công nghiệp thực phẩm, công nghiệp điện, năng lượng mới và các lĩnh vực khác. Tủ an toàn được chứng nhận FM, giấy chứng nhận CE; Phù hợp với tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30.
Call: 0903.07.1102
TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT CHỐNG CHÁY NỔ - SYSBELL - WA810450 - 45Gallon/170L

TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT CHỐNG CHÁY NỔ - SYSBELL - WA810450 - 45Gallon/170L

Giới thiệu: Tủ an toàn của SYSBEL được sử dụng rộng rãi trong sản xuất ô tô, hóa dầu, sản xuất công nghiệp, phòng thí nghiệm, ngành công nghiệp thực phẩm, công nghiệp điện, năng lượng mới và các lĩnh vực khác. Tủ an toàn được chứng nhận FM, giấy chứng nhận CE; Phù hợp với tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30.
Call: 0903.07.1102
TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT CHỐNG CHÁY NỔ - SYSBELL - WA810300 –30Gallon/114L

TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT CHỐNG CHÁY NỔ - SYSBELL - WA810300 –30Gallon/114L

Giới thiệu: Tủ an toàn của SYSBEL được sử dụng rộng rãi trong sản xuất ô tô, hóa dầu, sản xuất công nghiệp, phòng thí nghiệm, ngành công nghiệp thực phẩm, công nghiệp điện, năng lượng mới và các lĩnh vực khác. Tủ an toàn được chứng nhận FM, giấy chứng nhận CE; Phù hợp với tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30.
Call: 0903.07.1102
TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT CHỐNG CHÁY NỔ - SYSBELL - WA810220 –22Gallon/83L

TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT CHỐNG CHÁY NỔ - SYSBELL - WA810220 –22Gallon/83L

Giới thiệu: Tủ an toàn của SYSBEL được sử dụng rộng rãi trong sản xuất ô tô, hóa dầu, sản xuất công nghiệp, phòng thí nghiệm, ngành công nghiệp thực phẩm, công nghiệp điện, năng lượng mới và các lĩnh vực khác. Tủ an toàn được chứng nhận FM, giấy chứng nhận CE; Phù hợp với tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30.
Call: 0903.07.1102
TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT CHỐNG CHÁY NỔ - SYSBELL - WA810120 - 12Gallon/45L

TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT CHỐNG CHÁY NỔ - SYSBELL - WA810120 - 12Gallon/45L

Giới thiệu: Tủ an toàn của SYSBEL được sử dụng rộng rãi trong sản xuất ô tô, hóa dầu, sản xuất công nghiệp, phòng thí nghiệm, ngành công nghiệp thực phẩm, công nghiệp điện, năng lượng mới và các lĩnh vực khác. Tủ an toàn được chứng nhận FM, giấy chứng nhận CE; Phù hợp với tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30.
Call: 0903.07.1102
TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT CHỐNG CHÁY NỔ - SYSBELL - WA810100 - 10Gallon/38L

TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT CHỐNG CHÁY NỔ - SYSBELL - WA810100 - 10Gallon/38L

Giới thiệu: Tủ an toàn của SYSBEL được sử dụng rộng rãi trong sản xuất ô tô, hóa dầu, sản xuất công nghiệp, phòng thí nghiệm, ngành công nghiệp thực phẩm, công nghiệp điện, năng lượng mới và các lĩnh vực khác. Tủ an toàn được chứng nhận FM, giấy chứng nhận CE; Phù hợp với tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30.
Call: 0903.07.1102
TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT CHỐNG CHÁY NỔ - SYSBELL - WA810040 - 4Gal/15L

TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT CHỐNG CHÁY NỔ - SYSBELL - WA810040 - 4Gal/15L

Giới thiệu: Tủ an toàn của SYSBEL được sử dụng rộng rãi trong sản xuất ô tô, hóa dầu, sản xuất công nghiệp, phòng thí nghiệm, ngành công nghiệp thực phẩm, công nghiệp điện, năng lượng mới và các lĩnh vực khác. Tủ an toàn được chứng nhận FM, giấy chứng nhận CE; Phù hợp với tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30.
Call: 0903.07.1102
TỦ ĐỰNG THUỐC TRỪ SÂU - SYSBEL - WA810450G – 45 Gallon/170 Lít

TỦ ĐỰNG THUỐC TRỪ SÂU - SYSBEL - WA810450G – 45 Gallon/170 Lít

Giới thiệu: Tủ an toàn của SYSBEL được sử dụng rộng rãi trong sản xuất ô tô, hóa dầu, sản xuất công nghiệp, phòng thí nghiệm, ngành công nghiệp thực phẩm, công nghiệp điện, năng lượng mới và các lĩnh vực khác. Tủ an toàn được chứng nhận FM, giấy chứng nhận CE; Phù hợp với tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30.
Call: 0903.07.1102
TỦ ĐỰNG THUỐC TRỪ SÂU - SYSBEL - WA810300G – 30 Gallon/114Lít

TỦ ĐỰNG THUỐC TRỪ SÂU - SYSBEL - WA810300G – 30 Gallon/114Lít

Thông số kỹ thuật: Thể tích: 114 Lít (30 Gallon) Kích thước (H×W×D/cm): 112×109×46 Số kệ đặt mẫu: 1 chiếc Tải trọng tối đa của kệ đặt mẫu: 50 kg Loại tủ 2 cánh cửa ,đóng cửa bằng tay Tủ được cấu tạo vỏ 2 lớp với khoảng cách giữa 2 lớp là 38mm để chống chảy nổ Cửa tủ có thể mở 180°C dễ dàng sử dụng,và được chốt khóa an toàn
Call: 0903.07.1102
TỦ ĐỰNG THUỐC TRỪ SÂU - SYSBEL - WA810120G - 12Gallon/45Lít

TỦ ĐỰNG THUỐC TRỪ SÂU - SYSBEL - WA810120G - 12Gallon/45Lít

Tủ an toàn của SYSBEL được sử dụng rộng rãi trong sản xuất ô tô, hóa dầu, sản xuất công nghiệp, phòng thí nghiệm, ngành công nghiệp thực phẩm, công nghiệp điện, năng lượng mới và các lĩnh vực khác. Tủ an toàn được chứng nhận FM, giấy chứng nhận CE; Phù hợp với tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30.
Call: 0903.07.1102
TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT ĂN MÒN - SYSBEL - WA810860B – 90 Gallon/340 Lít

TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT ĂN MÒN - SYSBEL - WA810860B – 90 Gallon/340 Lít

Thông số kỹ thuật: Thể tích: 340 Lít (90Gallon) Kích thước (H×W×D/cm): 165×109×86 Số kệ đặt mẫu: 2 chiếc Tải trọng tối đa của kệ đặt mẫu: 100 kg Loại tủ 2 cánh cửa ,đóng cửa bằng tay Tủ được cấu tạo vỏ 2 lớp với khoảng cách giữa 2 lớp là 38mm để chống chảy nổ Cửa tủ có thể mở 180°C dễ dàng sử dụng,và được chốt khóa an toàn
Call: 0903.07.1102
TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT ĂN MÒN - SYSBEL - WA810450B – 45 Gallon/170Lít

TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT ĂN MÒN - SYSBEL - WA810450B – 45 Gallon/170Lít

Thông số kỹ thuật: Thể tích: 170 Lít (45 Gallon) Kích thước (H×W×D/cm): 165×109×46 Số kệ đặt mẫu: 2 chiếc Tải trọng tối đa của kệ đặt mẫu: 100 kg Loại tủ 2 cánh cửa ,đóng cửa bằng tay Tủ được cấu tạo vỏ 2 lớp với khoảng cách giữa 2 lớp là 38mm để chống chảy nổ
Call: 0903.07.1102
TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT ĂN MÒN - SYSBEL - WA810300B – 30 Gallon/114Lít

TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT ĂN MÒN - SYSBEL - WA810300B – 30 Gallon/114Lít

Thông số kỹ thuật: Thể tích: 114 Lít (30 Gallon) Kích thước (H×W×D/cm): 112×109×46 Số kệ đặt mẫu: 1 chiếc Tải trọng tối đa của kệ đặt mẫu: 50 kg Loại tủ 2 cánh cửa ,đóng cửa bằng tay Tủ được cấu tạo vỏ 2 lớp với khoảng cách giữa 2 lớp là 38mm để chống chảy nổ
Call: 0903.07.1102
TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT ĂN MÒN - SYSBEL - WA810040B - 4Gallon/15Lít

TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT ĂN MÒN - SYSBEL - WA810040B - 4Gallon/15Lít

Thông số kỹ thuật: Thể tích: 15 Lít (4 Gallon) Kích thước (H×W×D/cm): 56×43×43 Số kệ đặt mẫu: 1 chiếc Tải trọng tối đa của kệ đặt mẫu: 50 kg Loại tủ 1 cánh cửa ,đóng cửa bằng tay Tủ được cấu tạo vỏ 2 lớp với khoảng cách giữa 2 lớp là 38mm để chống chảy nổ Cửa tủ có thể mở 180°C dễ dàng sử dụng,và được chốt khóa an toàn Kệ đặt mẫu bên trong tủ thiết kế an toàn chống chàn hóa chất
Call: 0903.07.1102
TỦ ĐỰNG CHẤT ĐỘC HẠI - SYSBEL - WA810450W – 45 Gallon/170 Lít

TỦ ĐỰNG CHẤT ĐỘC HẠI - SYSBEL - WA810450W – 45 Gallon/170 Lít

Thông số kỹ thuật: Thể tích: 170 Lít (45 Gallon) Kích thước (H×W×D/cm): 165×109×46 Số kệ đặt mẫu: 2 chiếc Tải trọng tối đa của kệ đặt mẫu: 100 kg Loại tủ 2 cánh cửa ,đóng cửa bằng tay
Call: 0903.07.1102
TỦ ĐỰNG CHẤT ĐỘC HẠI - SYSBEL - WA810120G - 12Gallon/45Lít

TỦ ĐỰNG CHẤT ĐỘC HẠI - SYSBEL - WA810120G - 12Gallon/45Lít

Thể tích: 45 Lít (12 Gallon) Kích thước (H×W×D/cm): 89×59×46 Số kệ đặt mẫu: 1 chiếc Tải trọng tối đa của kệ đặt mẫu: 50 kg Loại tủ 1 cánh cửa ,đóng cửa bằng tay Tủ được cấu tạo vỏ 2 lớp với khoảng cách giữa 2 lớp là 38mm để chống chảy nổ Cửa tủ có thể mở 180°C dễ dàng sử dụng,và được chốt khóa an toàn Kệ đặt mẫu bên trong tủ thiết kế an toàn chống chàn hóa chất
Call: 0903.07.1102
TỦ ĐỰNG BÌNH GA – BÌNH KHÍ CHÁY - SYSBEL - WA720102

TỦ ĐỰNG BÌNH GA – BÌNH KHÍ CHÁY - SYSBEL - WA720102

Khả năng lưu trữ : 2 bình Kích thước (H×W×D/cm): 190*90*45 Loại tủ 2 cánh cửa ,đóng cửa bằng tay Không tích hợp hệ thống quạt khí rò rỉ
Call: 0903.07.1102
TỦ ĐỰNG BÌNH GA – BÌNH KHÍ CHÁY - SYSBEL - WA710102

TỦ ĐỰNG BÌNH GA – BÌNH KHÍ CHÁY - SYSBEL - WA710102

Khả năng lưu trữ : 2 bình Kích thước (H×W×D/cm): 190*90*45 Loại tủ 2 cánh cửa ,đóng cửa bằng tay Với hệ thống quạt thổi khí rò rỉ
Call: 0903.07.1102
TỦ ĐỰNG BÌNH GA – BÌNH KHÍ CHÁY - SYSBEL - WA720103

TỦ ĐỰNG BÌNH GA – BÌNH KHÍ CHÁY - SYSBEL - WA720103

Tủ đựng bình ga – bình khí cháy của SYSBEL được làm bằng thép chắc chắn,. Hệ thống có thiết bị phát hiện rò rỉ gas, báo động tự động và quạt, có chức năng chống nổ, ngăn ngừa nguy cơ rò rỉ khí bất ngờ và cung cấp một giải pháp đáng tin cậy để lưu trữ bình chứa khí cháy. Tất cả mẫu tủ đều tuân thủ các yêu cầu của OSHA 1910.101 và NFPA 58.
Call: 0903.07.1102
TỦ ĐỰNG BÌNH GA – BÌNH KHÍ CHÁY - SYSBEL - WA710103

TỦ ĐỰNG BÌNH GA – BÌNH KHÍ CHÁY - SYSBEL - WA710103

Tủ đựng bình ga – bình khí cháy của SYSBEL được làm bằng thép chắc chắn,. Hệ thống có thiết bị phát hiện rò rỉ gas, báo động tự động và quạt, có chức năng chống nổ, ngăn ngừa nguy cơ rò rỉ khí bất ngờ và cung cấp một giải pháp đáng tin cậy để lưu trữ bình chứa khí cháy. Tất cả mẫu tủ đều tuân thủ các yêu cầu của OSHA 1910.101 và NFPA 58. Thông số kỹ thuật: Khả năng lưu trữ : 3 bình Kích thước (H×W×D/cm): 190*120*45 Loại tủ 2 cánh cửa ,đóng cửa bằng tay Với hệ thống quạt thổi khí rò rỉ
Call: 0903.07.1102
TỦ ĐỰNG DỤNG CỤ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - SYSBEL

TỦ ĐỰNG DỤNG CỤ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - SYSBEL

Tủ chứa thiết bị khẩn cấp chủ yếu được sử dụng để đựng thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE), chẳng hạn như mũ bảo hiểm, kính bảo vệ, overalls, mặt nạ bảo vệ, giày an toàn, ổ khóa an toàn, bộ dụng cụ cấp cứu và thiết bị chứa (SCBA) Nó cũng được sử dụng như tủ lưu trữ PPE. Ngoài ra, tủ PPE cũng được sử dụng rộng rãi để chứa chất hấp thụ, chất hoá học, giầy hóa học, kính bảo vệ, kính bảo vệ và các thiết bị khẩn cấp khác.
Call: 0903.07.1102

Top

   (0)