PANASONIC - NHẬT BẢN

mỗi trang
TỦ LẠNH BẢO QUẢN 2-23 ĐỘ MPR-721R PANASONIC

TỦ LẠNH BẢO QUẢN 2-23 ĐỘ MPR-721R PANASONIC

- Thể tích: 671 lít - Phạm vi nhiệt độ: 2℃ đến 23℃
Call: 0903.07.1102
MPR-721R - PANASONIC

MPR-721R - PANASONIC

- Thể tích: 671 lít - Phạm vi nhiệt độ: 2℃ đến 23℃
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU 2 - 23 ĐỘ MPR-721 PANASONIC

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU 2 - 23 ĐỘ MPR-721 PANASONIC

- Thể tích: 684 lít - Phạm vi nhiệt độ: 2℃ đến 23℃
Call: 0903.07.1102
MPR-721 - PANASONIC

MPR-721 - PANASONIC

- Thể tích: 684 lít - Phạm vi nhiệt độ: 2℃ đến 23℃
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH KẾT HỢP TỦ ĐÔNG MPR-715F PANASONIC

TỦ LẠNH KẾT HỢP TỦ ĐÔNG MPR-715F PANASONIC

Mẫu tủ lạnh và tủ đông kết hợp: Ngăn tủ lạnh: - Thể tích: 340 lít - Phạm vi nhiệt độ: 2℃ đến 14℃ Ngăn tủ đông: - Thể tích: 82 lít - Phạm vi nhiệt độ: -15℃ đến -35℃
Call: 0903.07.1102
MPR-715F - PANASONIC

MPR-715F - PANASONIC

Mẫu tủ lạnh và tủ đông kết hợp: Ngăn tủ lạnh: - Thể tích: 174 lít - Phạm vi nhiệt độ: 2℃ đến 14℃ Ngăn tủ đông: - Thể tích: 39 lít - Phạm vi nhiệt độ: -15℃ đến -35℃
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH VÀ TỦ ĐÔNG KẾT HỢP MPR-414S PANASONIC

TỦ LẠNH VÀ TỦ ĐÔNG KẾT HỢP MPR-414S PANASONIC

Mẫu tủ lạnh và tủ đông kết hợp: Ngăn tủ lạnh: - Thể tích: 340 lít - Phạm vi nhiệt độ: 2℃ đến 14℃ Ngăn tủ đông: - Thể tích: 82 lít - Phạm vi nhiệt độ: -20℃ đến -30℃
Call: 0903.07.1102
MPR-414FS - PANASONIC

MPR-414FS - PANASONIC

Mẫu tủ lạnh và tủ đông kết hợp: Ngăn tủ lạnh cửa kín: - Thể tích: 340 lít - Phạm vi nhiệt độ: 2℃ đến 14℃ Ngăn tủ đông: - Thể tích: 82 lít - Phạm vi nhiệt độ: -20℃ đến -30℃
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH VÀ TỦ ĐÔNG KẾT HỢP MPR-414F PANASONIC

TỦ LẠNH VÀ TỦ ĐÔNG KẾT HỢP MPR-414F PANASONIC

Mẫu tủ lạnh và tủ đông kết hợp: Ngăn tủ lạnh: - Thể tích: 340 lít - Phạm vi nhiệt độ: 2℃ đến 14℃ Ngăn tủ đông: - Thể tích: 82 lít - Phạm vi nhiệt độ: -20℃ đến -30℃
Call: 0903.07.1102
MPR-414F - PANASONIC

MPR-414F - PANASONIC

Mẫu tủ lạnh và tủ đông kết hợp: Ngăn tủ lạnh: - Thể tích: 340 lít - Phạm vi nhiệt độ: 2℃ đến 14℃ Ngăn tủ đông: - Thể tích: 82 lít - Phạm vi nhiệt độ: -20℃ đến -30℃
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH VÀ TỦ ĐÔNG KẾT HỢP MPR-215F PANASONIC

TỦ LẠNH VÀ TỦ ĐÔNG KẾT HỢP MPR-215F PANASONIC

Mẫu tủ lạnh và tủ đông kết hợp: Ngăn tủ lạnh: - Thể tích: 174 lít - Phạm vi nhiệt độ: 2℃ đến 14℃ Ngăn tủ đông: - Thể tích: 39 lít - Phạm vi nhiệt độ: -20℃ đến -30℃
Call: 0903.07.1102
MPR-215F - PANASONIC

MPR-215F - PANASONIC

Mẫu tủ lạnh và tủ đông kết hợp: Ngăn tủ lạnh: - Thể tích: 174 lít - Phạm vi nhiệt độ: 2℃ đến 14℃ Ngăn tủ đông: - Thể tích: 39 lít - Phạm vi nhiệt độ: -20℃ đến -30℃
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN VẮC - XIN DƯỢC PHẨM MPR-S313 PANASONIC

TỦ LẠNH BẢO QUẢN VẮC - XIN DƯỢC PHẨM MPR-S313 PANASONIC

Thể tích: 340 lít Phạm vi nhiệt độ: 2 ℃ đến 14℃
Call: 0903.07.1102
MPR-S313 - PANASONIC

MPR-S313 - PANASONIC

Thể tích: 340 lít Phạm vi nhiệt độ: 2 ℃ đến 14℃
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN VẮC-XIN DƯỢC PHẨM MPR-S163 PANASONIC

TỦ LẠNH BẢO QUẢN VẮC-XIN DƯỢC PHẨM MPR-S163 PANASONIC

Thể tích: 158 lít Phạm vi nhiệt độ: 2 ℃ đến 14℃
Call: 0903.07.1102
MPR-S163 - PANASONIC

MPR-S163 - PANASONIC

Thể tích: 158 lít Phạm vi nhiệt độ: 2 ℃ đến 14℃
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN VĂC-XIN 2 ĐẾN 14 ĐỘ MPR-1014 PANASONIC

TỦ LẠNH BẢO QUẢN VĂC-XIN 2 ĐẾN 14 ĐỘ MPR-1014 PANASONIC

Thể tích:1033 lít Phạm vi nhiệt độ: 2 ℃ đến 14℃
Call: 0903.07.1102
MPR-1014 - PANASONIC

MPR-1014 - PANASONIC

Thể tích:1033 lít Phạm vi nhiệt độ: 2 ℃ đến 14℃
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN VACCINE DƯỢC PHẨM 2 ĐẾN 14 ĐỘ MPR-514R PANASONIC

TỦ LẠNH BẢO QUẢN VACCINE DƯỢC PHẨM 2 ĐẾN 14 ĐỘ MPR-514R PANASONIC

Thể tích: 489 lít Phạm vi nhiệt độ: 2 ℃ đến 14℃
Call: 0903.07.1102
MPR-514R - PANASONIC

MPR-514R - PANASONIC

Thể tích: 489 lít Phạm vi nhiệt độ: 2 ℃ đến 14℃
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN VĂC-XIN 2-8 ĐỘ MPR-514 PANASONIC

TỦ LẠNH BẢO QUẢN VĂC-XIN 2-8 ĐỘ MPR-514 PANASONIC

Thể tích: 489 lít Phạm vi nhiệt độ: 2 ℃ đến 14℃
Call: 0903.07.1102
MPR-514 - PANASONIC

MPR-514 - PANASONIC

Thể tích: 845 lít Phạm vi nhiệt độ: 2 ℃ đến 14℃
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH ÂM SÂU PANASONIC MDF-437

TỦ LẠNH ÂM SÂU PANASONIC MDF-437

Thể tích: 425 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 30 ℃
Call: 0903.07.1102
MDF-437 - PANASONIC

MDF-437 - PANASONIC

Thể tích: 425 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 30 ℃
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH ÂM SÂU PANASONIC MDF-237

TỦ LẠNH ÂM SÂU PANASONIC MDF-237

Thể tích: 221 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 30 ℃
Call: 0903.07.1102
MDF-237 - PANASONIC

MDF-237 - PANASONIC

Thể tích: 221 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 30 ℃
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH ÂM SÂU PANASONIC MDF-137

TỦ LẠNH ÂM SÂU PANASONIC MDF-137

Thể tích:138 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 30 ℃
Call: 0903.07.1102
MDF-137 - PANASONIC

MDF-137 - PANASONIC

Thể tích: 138 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 30 ℃
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH ÂM SÂU PANASONIC MDF-443

TỦ LẠNH ÂM SÂU PANASONIC MDF-443

Thể tích: 426 lít Phạm vi nhiệt độ: - 15 ℃ đến - 40 ℃
Call: 0903.07.1102
MDF-U443 - PANASONIC

MDF-U443 - PANASONIC

Thể tích: 426 lít Phạm vi nhiệt độ: - 15 ℃ đến - 40 ℃
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH ÂM SÂU PANASONIC MDF-U5312

TỦ LẠNH ÂM SÂU PANASONIC MDF-U5312

Thể tích: 482 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 30 ℃
Call: 0903.07.1102
MDF-U5312 - PANASONIC

MDF-U5312 - PANASONIC

Thể tích: 482 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 30 ℃
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH ÂM SÂU PANASONIC MDF-U5412

TỦ LẠNH ÂM SÂU PANASONIC MDF-U5412

Thể tích: 482 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 40 ℃
Call: 0903.07.1102
MDF-U5412 - PANASONIC

MDF-U5412 - PANASONIC

Thể tích: 482 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 40 ℃
Call: 0903.07.1102
MDF-MU500H - PANASONIC

MDF-MU500H - PANASONIC

Thể tích: 482 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 30 ℃
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH ÂM SÂU - 30 ĐỘ PANASONIC MDF-MU300H

TỦ LẠNH ÂM SÂU - 30 ĐỘ PANASONIC MDF-MU300H

Thể tích: 274 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 30 ℃
Call: 0903.07.1102

Top

   (0)