TỦ LẠNH ÂM SÂU -60°C

mỗi trang
Tủ Đông -90 ULUF P820 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Đông -90 ULUF P820 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Đông -90 ULUF P820 Hãng Arctiko - Đan Mạch Thể tích tủ: 815 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -40°C đến -90°C Mẫu tủ lạnh với cửa kín Cửa tủ có khóa an toàn
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Âm Sâu -90 Độ ULUF P610 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Âm Sâu -90 Độ ULUF P610 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Âm Sâu -90 Độ ULUF P610 Hãng Arctiko - Đan Mạch Thể tích tủ: 610 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -40°C đến -90°C Mẫu tủ lạnh với cửa kín Cửa tủ có khóa an toàn
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh -90 Độ ULUF P500 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh -90 Độ ULUF P500 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh -90 Độ ULUF P500 Hãng Arctiko - Đan Mạch Thể tích tủ: 556 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -40°C đến -90°C Mẫu tủ lạnh với cửa kín Cửa tủ có khóa an toàn
Call: 0903.07.1102
Tủ Đông Bảo Quản Mẫu -90 Độ ULUF 590-2M Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Đông Bảo Quản Mẫu -90 Độ ULUF 590-2M Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Đông Bảo Quản Mẫu -90 Độ ULUF 590-2M Hãng Arctiko - Đan Mạch Thể tích tủ: 556 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -40°C đến -90°C Mẫu tủ lạnh với cửa kín Cửa tủ có khóa an toàn
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Âm Sâu Bảo Quản Mẫu -90 Độ ULUF 490-2M Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Âm Sâu Bảo Quản Mẫu -90 Độ ULUF 490-2M Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Âm Sâu Bảo Quản Mẫu -90 Độ ULUF 490-2M Hãng Arctiko - Đan Mạch Thể tích tủ: 393 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -40°C đến -90°C Mẫu tủ lạnh với cửa kín Cửa tủ có khóa an toàn
Call: 0903.07.1102
Tủ Đông Phòng Thí Nghiệm -90 Độ ULUF P390 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Đông Phòng Thí Nghiệm -90 Độ ULUF P390 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Đông Phòng Thí Nghiệm -90 Độ ULUF P390 Hãng Arctiko - Đan Mạch Thể tích tủ: 381 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -40°C đến -90°C Mẫu tủ lạnh với cửa kín Cửa tủ có khóa an toàn
Call: 0903.07.1102
Tủ Đông Bảo Quản Mẫu Phòng Thí Nghiệm -60 Độ LTF 535 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Đông Bảo Quản Mẫu Phòng Thí Nghiệm -60 Độ LTF 535 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Đông Bảo Quản Mẫu Phòng Thí Nghiệm -60 Độ LTF 535 Hãng Arctiko - Đan Mạch Thể tích tủ: 476 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -30°C đến -60°C Mẫu tủ lạnh với cửa kín Cửa tủ có khóa an toàn
Call: 0903.07.1102
Tủ Đông Bảo Quản Mẫu Phòng Thí Nghiệm - 60 Độ LTF 425 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Đông Bảo Quản Mẫu Phòng Thí Nghiệm - 60 Độ LTF 425 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Đông Bảo Quản Mẫu Phòng Thí Nghiệm - 60 Độ LTF 425 Hãng Arctiko - Đan Mạch Thể tích tủ: 368 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -30°C đến -60°C Mẫu tủ lạnh với cửa kín Cửa tủ có khóa an toàn
Call: 0903.07.1102
Tủ Đông Bảo Quản Phòng Thí Nghiệm - 60 Độ LTF 325 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Đông Bảo Quản Phòng Thí Nghiệm - 60 Độ LTF 325 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Đông Bảo Quản Phòng Thí Nghiệm - 60 Độ LTF 325 Hãng Arctiko - Đan Mạch Thể tích tủ: 284 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -30°C đến -60°C Mẫu tủ lạnh với cửa kín Cửa tủ có khóa an toàn
Call: 0903.07.1102
Tủ Đông Phòng Thí Nghiệm -60 Độ LTF 225 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Đông Phòng Thí Nghiệm -60 Độ LTF 225 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Đông Phòng Thí Nghiệm -60 Độ LTF 225 Hãng Arctiko - Đan Mạch Thể tích tủ: 133 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -30°C đến -60°C Mẫu tủ lạnh với cửa kín Cửa tủ có khóa an toàn
Call: 0903.07.1102
Tủ Đông Phòng Thí Nghiệm - 60 Độ LTF 85 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Đông Phòng Thí Nghiệm - 60 Độ LTF 85 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Đông Phòng Thí Nghiệm - 60 Độ LTF 85 Hãng Arctiko - Đan Mạch Thể tích tủ: 68 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -30°C đến -60°C Mẫu tủ lạnh với cửa kín Cửa tủ có khóa an toàn
Call: 0903.07.1102

Top

   (0)